ბმულები

 


26-მარტი-2019

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა და 2019 წლის 18 მარტს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი დაამტკიცა31-იანვარი-2019

საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა, რომლის შედეგად დაიხვეწა ბიზნესპროცესები31-დეკემბერი-2018

საქართველოს მთავრობის #657 დადგენილება

საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 28 დეკემბერს მიღებულ იქნა დადგენილება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ13-დეკემბერი-2018

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. ფორუმი ერთგვარი შუამავლის როლს ასრულებს სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამსაქმებლებს შორის


 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა