შესავალი, რესურსები, ხელშეკრულებები
ვალდებულებები
საბიუჯეტო, არასაბიუჯეტო მოთხოვნა
კონვერტაცია, ახალი სავალუტო მოთხოვნა, მ.გ.კონვერტაცია. საავანსო
დამოწმებები, ახალი ვერსიის დამატება, CPV დაზუსტებები
თანამშრომლები
თანამშრომლები (გარე მიმღები, შაბლონები, ასინქრონული ოპერაციები)
მივლინება, ინდივიდუალური, პაკეტები, პაკეტების დამოწმებები
ხელფასები, პაკეტები
ხელფასები, შაბლონები
მთავარი წიგნი, ალტერნატიული მთავარი წიგნი, დამოუკიდებელი მოდული
მობრუნებები, დღიური ხარჯები, პირველადი დოკუმენტები